Materi Sekolah-KU

materi Sekolah, Materi pelajaran dari sekolah dasar sampai perkuliahan "umum"

Kosok Balen Bahasa Jawa

Baca Juga

Yuk kita belajar tentang Kosok Balen Bahasa Jawa, kosok balen bahasa indonesia adalah lawan kata, jadi kosok balen atau disebut juga antonim. 


kosok balen yaiku tembung sing tegese lelawanan

Kosok Balen Bahasa Jawa


A
abot><entheng
andhap asor><degsura, murang tata
adhem><panas
adol><tuku
agung><asat
akeh><sethithik
ala><becik
angel><gampang
angok><rob
anggak><grapyak
apal><lali
atos><empuk


ugi woco: Jinising Tembong bahasa jawa
B
bagus><ala
bandel><gembeng
banter><rindhing/ alon
bathi><tuna/ rugi
barang para><barang pengaji
becik><ala
begja><cilaka
bener><luput
bening><butheg
brangasan><sabar
boros><irit
buneg><lejar
bungah><susahUgi woco: Jeneng Anake Kewan
C
cedhak><adoh
cendhak><dawa
cethek><jero
cethil><loma
ciut><amba
crah><rukun
culika><jujur
cuwa><lega
D
dawa><cendhak
dhuwur><cendhek
duka><rena
dursila><susila
E
eling><lali
entek><isih


ugi woco
GEGURITAN PUISI BAHASA JAWA

G
gabug><mentes
gedhe><cilik
gela><marem, lega
gemi><boros
gething><seneng
goroh><jujur
grapyak><anggak
gundhul><ketel
J
jago><babon
jembar><ciyut
jero><cethek
jirih><kendel
jujur><culika
K

kaku><lemes
kalah><menang
kalis><nandhang/ketaman
kandel><tipis
kasar><alus
ketiga><rendheng
kemproh><resikan
kendel><jirih
kepenak><rekasa
kerep><arang
kereng><sabar
kesusu><sareh
kladuk><kurang
kuru><lemu
L
lali><eling
landhep><kethul
lantip><bodho
larang><murah
lega><gela
lembut><agal
lemu><kuru
loh><cengkar
longgar><sesak
luhur><asor
lumrah><aneh


ugi woco: Macem-maceme geguritan
M
mapag><ngeterake
marem><gela
mencutake><nyebahi
mentah><mateng
mentereng><prasaja
miris><tatag
mukti/mulya><sengsara
mursal><bekti
muspra><guna
murah><larang
mungsuh><kanca/bala
N
nacad><ngalem
nesu><rena
nistha><utama
ngajeni><ngina
ngakoni><nyelaki
ngati-ati><sembrana
ngebreh><ngirit
ngebon><kontan


ugi: Jenenge Jinise Penggawean
P
padhang><peteng
padu><rukun
prasaja><mubra-mubru
pungkasan><wiwitan
purwa><pracima
R
rame><sepi
rampung><wiwit
rancag><rendhet
rekasa><kepenak
resikan><kemproh
rikat><alon
S
sabar><brangasan
sareh><kesusu
satru><kanca
sedhep><cemplang
sedih><seneng
sleder><tliti
semanak><anggak
sengsara><mulya
sepele><wigati
sregep><kesed
subur/loh><cengkar
suda><tambah
susah><bungah


ugi: Arane Godong
T
tabah><kuwatir
tanpa><nganggo
takon><mangsuli
teka><lunga
temen><cidra
tipis><kandel
tradhisional><moderen
tuku><adol
turah><kurang/cumpen
U
ukuman><ganjaran
umuk><nyata
urip><mati
W
wareg><ngelih/luwe
wetan><kulon
wedi><wani
wigati><sepele
wuled><mbedhel
wudhu><payu/laris
wuragil><pembarep
wutuh><suda/kalong
Y
yekti/nyata><goroh/apus-apus

 Terimakasih telah membaca Artikel tentang Kosok Balen Bahasa Jawa   semoga bermanfaat, Silahkan di Share yaaa!!!
Bagikan :
+
Previous
Next Post »
 
Template By Kunci Dunia
Back To Top